Najčešća pitanja

Sva vaša pitanja i odgovori!

Ako imate dopunsko zdravstveno osiguranje nećete morati plaćati troškove zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. To podrazumijeva troškove bolničkog liječenja, specijalističkih pregleda i dijagnostike, ortopedskih i drugih pomagala, stomatološke zdravstvene zaštite i protetike i fizikalne rehabilitacije, kad tu zdravstvenu zaštitu koristite temeljem uputnice HZZO-a i u ustanovama koje imaju sklopljen ugovor s HZZO-om. Oslobođeni ste i plaćanja troškova liječenja u inozemstvu koje obavljate temeljem rješenja HZZO-a. Ukratko, dopunsko zdravstveno osiguranje koje provodi HZZO pokriva razliku do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja propisane čl. 19. st. 3. i 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Dopunski se mogu osigurati sve osobe koje su zdravstveno osigurane na obvezno zdravstveno osiguranje.

Prava i obveze iz ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju počinju vrijediti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. Iznimno, za osiguranike koji su imali ranije ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje kod drugog osiguravatelja i koje je isteklo najkasnije 30 dana prije sklapanja ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, prava i obveze iz ugovora počinju vrijediti danom podnošenja ponude HZZO-u.

Dopunsko zdravstveno osiguranje ostvaruje se sklapanjem ugovora između osigurane osobe HZZO-a starije od 18 godina života i HZZO-a. Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju, osim osiguranika osobno, može u ime i za račun osiguranika sklopiti i druga pravna ili fizička osoba.

Ugovaranje dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a provodi se na sljedeće načine:

  • pisanom ponudom za sklapanje ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, koju je potrebno dostaviti u regionalni ured, područnu službu ili ispostavu osobno ili poštom;
  • elektroničkom poštom popunjavanjem obrasca ponude u elektroničkom obliku (e-ponuda) – osnovom e-ponude ugovor mogu sklopiti samo osobe koje posjeduju napredni elektronički potpis;
  • putem poslodavca; osiguravanjem većeg broja osiguranika poslodavac sa Zavodom može sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji u dopunskom zdravstvenom osiguranju, čime se obvezuje da će plaćati premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja ili da će premiju obustavljati od netto plaće radnika
  • on line, putem web shopa u četiri jednostavna koraka

Cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosi 70,00 kuna mjesečno odnosno 840,00 kuna godišnje za sve kategorije osiguranika.

Premija se uplaćuje unaprijed prema rokovima dospijeća iz police, ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, a sukladno uputi HZZO-a.

1. putem opće uplatnice – popunjavajući je u skladu s uputom HZZO-a;

2. ugovaranjem u poslovnoj banci trajnog naloga za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja;

3. ugovaranjem administrativne zabrane – umirovljenici mogu potpisati administrativnu zabranu osnovom koje će im HZMO sa mirovine ustezati mjesečni iznos premije

4. putem Internet bankarstva

Ugovor se sklapa na godinu dana s mogućnošću automatskog produljenja na novo osiguravateljno razdoblje od godinu dana. Dakle, nakon isteka trajanja osiguravateljnog razdoblja od jedne godine ugovor će se smatrati važećim i za naredno osiguravateljno razdoblje od jedne godine pod uvjetima određenim Općim uvjetima o dopunskom zdravstvenom osiguranju, ako se osiguranik / ugovaratelj prije isteka ugovorenog razdoblja pisano ne izjasni da ne želi produljenje sklopljenog ugovora.

Međutim, iznimno za osiguranike koji ostvaruju policu na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske ugovor / polica neće biti važeća i za naredno osiguravateljno razdoblje od jedne godine, već se ponovo utvrđivati postojanje uvjeta za stjecanje rečenog prava. Ove uvjete utvrđuje HZZO po službenoj dužnosti, a ukoliko su isti HZZO-u nedostupni, dokaz o ispunjenju uvjeta za policu na teret državnog proračuna dužan je predočiti osiguranik, najkasnije do isteka tekućeg osiguravateljnog razdoblja.

Prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruju se prilikom korištenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u zdravstvenim ustanovama ili kod zdravstvenih radnika privatne prakse koji sa HZZO-om imaju sklopljen ugovor za provođenje utvrđenog opsega zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Navedeno se odnosi i na druge subjekte koji se nalaze u sustavu ugovornih subjekata HZZO-a na poslovima provođenja zdravstvene zaštite, kao što su primjerice isporučitelji ortopedskih pomagala i sl.

Pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna ostvaruju:

1. osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi,

2. osigurane osobe darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,

3. osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene),

4. osigurane osobe redovite učenike i studente starije od 18 godina,

5. osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 1.563,23 kn, a za osiguranike – samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.000,00 kn

Trudnicama HZZO u cijelosti osigurava plaćanje zdravstvenih usluga, ali samo za stanja i poremećaje vezane na trudnoću. To znači da za sve druge bolesti, stanja ili povrede plaćaju sudjelovanje u troškovima tijekom korištenja zdravstvene zaštite, tako da preporučamo da se dopunski zdravstveno osiguraju.

Redovni učenici s navršenih 18 godina života kao i redovni studenti (bez obzira da li su hrvatski državljani ili se radi o stranim studentima) sklapaju ugovor / policu o dopunskom zdravstvenom osiguranju, ali na teret državnog proračuna tj. sredstva za plaćanje premije osiguravaju se u državnom proračunu. Pravo na sklapanje ugovora / police na teret državnog proračuna dokazuju osnovom potvrde o redovnom školovanju odnosno o redovnom studiranju.

Osigurane osobe mogu ostvariti pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna ako njihov ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno ne prelazi iznos od:

– 1.563,23 kn

– 2.000,00 kn – za osiguranika – samca.

Pri utvrđivanje prihodovnog cenzusa u obzir se uzima prihod svih osoba koje žive u zajedničkom kućanstvu. Što sve ulazi u prihod objavljeno je pod poglavljem “DZO na teret proračuna RH”.