Novosti

 

OBAVIJEST OSIGURANICIMA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je osnovom podataka dobivenih od Porezne uprave o visini prihoda u prethodnoj kalendarskoj 2018. godini, a sukladno općem aktu Zavoda, proveo postupak revizije polica dopunskog zdravstvenog osiguranja (DZO) radi utvrđivanja ispunjavaju li osiguranici korisnici police na teret sredstava državnog proračuna sve propisane uvjete za ostvarivanje prava na plaćanje premije iz državnog proračuna po osnovi prihodovnog cenzusa. Nakon provedenog postupka revizije, HZZO će sve police na teret sredstava državnog proračuna osnovom prihodovnog cenzusa prekinuti najkasnije s danom 30. travnja 2019. godine.

Osiguranici za koje je HZZO utvrdio da i dalje ostvaruju pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna po osnovi prihodovnog cenzusa, to pravo ponovno stječu automatizmom idućeg dana od dana prekida ranije važeće police, te se mogu nesmetano, bez prekida, koristiti iskaznicom DZO koju i sada imaju.

Osiguranici za koje je HZZO u postupku revizije utvrdio da više ne ispunjavaju sve propisane uvjete za ostvarivanje prava na plaćanje premije iz državnog proračuna osnovom prihodovnog cenzusa, mogu se dopunski zdravstveno osigurati, a ako podnesu ponudu HZZO-u za sklapanje novog ugovora za DZO u roku 30 dana od dana gubitka tog prava, izdati će im se nova polica DZO koja počinje vrijediti s danom sklapanja ugovora.

30.4.2019.

Nova funkcionalnost web shopa HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja

Kako bismo se približili potrebama svojih osiguranika prilikom sklapanja i obnove police dopunskog zdravstvenog osiguranja, HZZO je doradio web shop sustav novim funkcionalnostima. Tako je osiguranicima koji su ugovorili policu putem HZZO web shopa sada omogućeno kartično plaćanje premije kod produljenja police na novo osigurateljno razdoblje od godine dana. Na taj je način obnavljanje i plaćanje police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO –a osiguranicima postalo jednostavnije i brže.

HZZO uživa dugu tradiciju i povijest u provođenju kako obveznog tako i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO je pokrenuo još 2002. godine a osigurateljni portfelj danas broji preko 2,5 milijuna vjernih osiguranika. Osiguravajući se dopunskim zdravstvenim osiguranjem, osiguranici sele rizik na HZZO i ostvaruju značajne uštede u slučaju potrebe za zdravstvenom zaštitom bilo koje vrste. Za cijenu premije od 70 kuna mjesečno polica dopunskog zdravstveno osiguranja HZZO-a pokriva ukupan iznos sudjelovanja – participacije (20% cijene zdravstvene usluge) pri korištenju svih zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Vodeći se načelom solidarnosti, dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a jedino je koje osigurava jednaku cijenu za sve osiguranike, neovisno o životnoj dobi, zdravstvenom ili imovinskom stanju.

Policu HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja moguće je ugovoriti brzo i jednostavno u samo četiri jednostavna koraka putem web shopa na poveznici webshop-dopunsko.hzzo.hr.

24.01.2018.