Pokriće troškova

Kartica HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja je sve što vam treba kod liječnika  jer u potpunosti pokriva troškove:

  1. participacije od 25 kuna za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici
  2. participacije od 50 kuna za specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite
  3. participacije od 50 kuna za ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i drugih pomagala
  4. participacije od 25 kuna po danu za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući
  5. participacije od 100 kuna po danu za troškove bolničke zdravstvene zaštite
  6. participacije od 1000 kuna za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe od 18 do 65 godina starosti
  7. participacije od 500 kuna za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe starije od 65 godina
  8. participacije  od 10 kuna za zdravstvenu zaštitu kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine, sukladno općem aktu Zavoda
  9. participacije od 10 kuna za izdavanje lijeka po receptu